BoerenNatuur is de koepelorganisatie van 40 agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur. Ze organiseren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw een landbouwsysteem is dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap versterkt. Samen zorgen ze voor een landschap waar je insecten hoort zoemen, bloemen ziet bloeien en ruimte is voor vogels en dieren.
behouden en herstellen van biodiversiteit in nederland
Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Bij de ANLb-beheeraanpak wordt per regio gekeken hoe collectief de leefgebieden gecreëerd en in stand gehouden moeten worden. Dit heet een leefgebiedenbenadering, waarbij het ANLb uitgaat van effectief en efficiënt agrarisch natuur- en landschapsbeheer, een collectieve gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. Het ANLb richt zich op het behoud en herstel van biodiversiteit, water- en klimaatdoelen en agrarische natuur en landschap. Sinds de invoering zijn het aantal hectares ANLb leefgebieden sterk gegroeid.
levendig & informatief
Het doel van de infographic was niet alleen de groei van hectares in deze gebieden duidelijk te laten zien maar ook de kenmerken en de unieke biodiversiteit van elk leefgebied te visualiseren. Het eindresultaat is een combinatie van levendig illustraties en informatieve grafieken die een mooi overzicht biedt van de stabiele groei van de leefgebieden sinds de invoering van het ANLb.
opdrachtgever
boerennatuur
project
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in cijfers
project type
infographic + illustraties

meer projecten

Back to Top